Saturday, March 3, 2012

Spring Is Round The Corner 春來冬去傲雪凌霜飽受風霜雨雪的摧殘。
春雪殘痕。
從此可高掛雪靴了。


P2298278

百折不撓。
抵御寒冬臘月。
新綠漸露。
露珠兒。
露水新芽。
露珠穿透望春歸。
一串露珠,一串思。
露灑初春。
幾許凝珠。
顆顆凝露結華枝。
倒影。

數一數,看一看。珠繫繁枝。
抬頭一看枝敝天。
顆顆凝露。
滴滴甘露倚花枝。
露凝滴落。
冰雪難相從。
可用之器,獻盡奇才。
冰雪稍溶。
野洋蔥。
不怕霜雪寒風。
水仙萌芽。
經得起考驗。
石上青。
枝斷雪溶。
蝴蝶花萌芽。
不怕風雪。
斑裂。
滌蕩。
雪上留痕。