Monday, October 31, 2011

Halloween 2011 (II)太座的作品。
是鬼節樹。
雪上假南瓜。
成群結隊來要糖果。
綠色和平變成這個鬼樣。
鬼多過人。
煙幕下派糖果。
這裏鬼敢熱鬧。
鬼戀人。
南瓜氣球燈。
鬼爬上陽台。
5 小鬼。
嚇鬼。
鬼敢齊。
趁鬼墟。
這個恐怖。
鬼斧人工。
開會講鬼故。
唔鬼同你顛。

Halloween 2011 (I)佈置簡單而有氣氛。
餐廳外的南瓜燈。
意大利薄餅店,想嚇顧客,唔飽死,都嚇死。
對著都嚥不下。
掂都要準備些糖果,10磅都怕夠掛。
前一天剛下了一場雪,煞風景。
孤獨的南瓜。
5瓜站台,輸人不輸陣。
吊頸鬼。
鬼都怕。
扮鬼。
不是鏡頭有問題,而是在放煙幕。
鬼都多幾隻。
算是屋前偉大了。
落足鬼本錢。
5 鬼拍門。
魅影重重。
行屍走肉。
瓜得。
趕屍。
算是最鬼得人驚。
真鬼假鬼,共聚屋前。
唔好話唔怕。
窗台上的南瓜燈。
有效果。
鬼節不搞鬼,好傳統。

Sunday, October 30, 2011

GOODBYE JIMMY, GOODBYE


http://www.youtube.com/watch?v=pd1TqdzQGMA

http://www.youtube.com/watch?v=1VwbxKa6fCE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=WuLkSLEdsCM

http://www.youtube.com/watch?v=kOsO02fPNU0

GOODBYE JIMMY GOODBYE
Jack Vaughn

Ruby Murray rec 1958

also-

Kathy Linden '59
Kathy Kay
The Kaye Sisters '59

Maureen Evans '59Goodbye Jimmy, goodbye,Goodbye Jimmy, goodbye,I'll see you again,
Bit I don't know when
Goodbye Jimmy, goodbye.Wind is a-blowin',the rain starts to fall,Train is a-tootin' its long lonesome call.Wheels are a-clickin' their way down the track,Countin' the days till he's comin' back.Goodbye Jimmy, goodbye,Goodbye Jimmy, goodbye,
I'll see you again,
Bit I don't know when
Goodbye Jimmy, goodbye.when he has travelled the land and the sea,He'll stop his roamin' and come home to me,Give me a kiss for each tear and each sigh,Till then my Jimmy, Jimmy goodbye.Goodbye Jimmy, goodbye,Goodbye Jimmy, goodbye,
I'll see you again,Bit I don't know whenGoodbye Jimmy, goodbye,Goodbye Jimmy, goodbye.

Mazda MPV 萬事得雖然是 98 年車,4 輪驅動,擰掉是太可惜了。拆了尾排座位,搬大件東西一流。
兒女長大了,兩老出入代步,還需要它嗎?還相當扎實,靈活。
換了新的電池,$97.99 另銷售稅6.25%, 共104.56,又行得,無問題了。
 咪數是092811,換新車?是大食一點,過了10 萬再說吧!
車身還算不錯,但是賣出去就不值錢了,只能捐給慈善機構。
2000 年買回來時,二手車價,都要萬6, 現在找人要都難,就是一件大垃圾嘛!